CHỐNG ĂN MÒN BÊ TÔNG, THÉP 


 

Chống ăn mòn các cấu kiện đúc sẵn: cọc tròn, cọc ly tâm, cọc vuông bị xâm thực bởi Clo, Sutphate 
 

Chống ăn mòn cho các kết cấu bê tông đổ tại chỗ khỏi xâm thực của clo, sulphate: móng, trụ cầu, đê, đập ven biển
   

Chống ăn mòn Clo, Sulphate cho các kết cấu đúc sẵn: dầm I, dầm Super- T, dầm U…do thiếu chiều  dày lớp bảo vệ bê tông
 

Chống ăn mòn cho các công trình biển