QUY TRÌNH QUẢN LÝ AN TOÀN LAO ĐỘNG

An toàn lao động gồm: an toàn cho con người, an toàn cho máy móc thiết bị và an toàn cháy nổ.
Công tác đảm bảo vệ sinh môi trường tại cơ sở sản xuất, công trường theo các quy định hiện hành và theo chỉ dẫn chung của cơ sở, công trường